Sunyou

Sunyou

Shenzhen Sunyou Cross-border Logistics Co., Ltd., established in June 2008

KazPost Shipment and Parcel Details

Shenzhen Sunyou Cross-border Logistics Co., Ltd., established in June 2008, is headquartered in Shenzhen, Guangdong Province, with branches and offices in Hong Kong, Los Angeles, Kuala Lumpur, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou, and Yiwu.